Thailand Cyber Top Talent 2021

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติร่วมกับบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น

ระดับมัธยมศึกษา (Junior)

ระดับมัธยมศึกษา (Junior)

ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand Cyber Top Talent 2021”

ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand Cyber Top Talent 2021”

ระดับประชาชนทั่วไป (Open)

ระดับมัธยมศึกษา (Junior)

ระดับอุดมศึกษา (Senior)

ระดับอุดมศึกษา (Senior)

รางวัลชมเชยแต่ละระดับ

รางวัลชมเชยแต่ละระดับ

Most Valuable Player (MVP)

Most Valuable Player (MVP)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย โดยต้องแนบบัตรนักเรียนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
 • เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร โดยต้องแนบบัตรนิสิตหรือนักศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
 • เป็นประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร โดยต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
 • รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน กรณีระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา สมาชิกมาจากต่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเดียวกันได้แต่ต้องอยู่ภูมิภาคเดียวกัน
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • ชื่อทีมต้องมีความเหมาะสม ไม่หยาบคาย สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด หากผู้จัดงานพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันทำผิดข้อกำหนดหรือกติกาใด ๆ ระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันของทีมดังกล่าว และการตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เปิดรับสมัคร 4 - 18 ตุลาคม 2564

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับมัธยมศึกษา 

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย โดยต้องแนบบัตรนักเรียนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

ระดับอุดมศึกษา

เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร โดยต้องแนบบัตรนิสิตหรือนักศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

ระดับประชาชนทั่วไป

เป็นประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร โดยต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ

 • รอบที่ 1 รอบคัดเลือก เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy คือผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์
 • รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Attack the virtual World คือผู้เข้าแข่งขันต้องหาคำตอบจากเครื่องแม่ข่าย เครื่องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจำลอง ด้วยการโจมตีจากภายนอก และต้องหาคำตอบจากร่องลอยในเครื่องแม่ข่ายที่ถูกโจมตี

รางวัลการแข่งขัน
เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตร

 • ระดับประชาชนทั่วไป เป็นเงิน 180,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  50,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล  30,000 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  90,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  40,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล  20,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 128,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท
      ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 18,000 บาท
 • รางวัลชมเชยแต่ละระดับ ทีมละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
 • สำหรับผลการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก ทีมที่มีคะแนนจะได้รับเกียรติบัตร

รายละเอียดกติกาการแข่งขัน

รอบคัดเลือก
เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy แบบออนไลน์ มีหัวข้อดังนี้

➢ Web Application
➢ Digital Forensic
➢ Reverse Engineering & Pwnable
➢ Network Security
➢ Mobile Security
➢ Programming
➢ Cryptography

ระยะเวลาการแข่งขัน : วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 17:00 (รวมเวลา 8 ชั่วโมง)

เกณฑ์การคัดเลือก : คัดเลือกจากทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดและส่งคำตอบเร็วที่สุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา คัดเลือกทีมในแต่ละระดับจำนวน 20 ทีม รวมเป็นจำนวน 40 ทีม กำหนดโควตาในในการเข้ารอบแบ่งตามภูมิภาคไว้ดังนี้ (อ้างอิงจากที่ตั้งโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย)
➢ กทม. 4 ทีม
➢ ภาคกลางและภาคตะวันออกยกเว้น กทม. 4 ทีม
➢ ภาคเหนือ 4 ทีม
➢ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ทีม
➢ ภาคใต้ 4 ทีม
ระดับประชาชนทั่วไปไม่กำหนดภูมิภาค จำนวน 20 ทีม

รวมจำนวนทีมทั้งหมดทั้ง 3 ระดับ เป็น 60 ทีม และจะดำเนินการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ในแต่ละระดับเหลือจำนวน 10 ทีม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติดังนั้น ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดจำนวน 30 ทีม

ประกาศผลรอบคัดเลือก : วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รอบชิงชนะเลิศ
เป็นการแข่งขัน CTF Jeopardy ในรูปแบบ Attack the virtual World แบบออนไลน์ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องหาคำตอบจากเครื่องแม่ข่าย เครื่องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจำลอง ด้วยการโจมตีจากภายนอก และต้องหาคำตอบจากร่องลอยในเครื่องแม่ข่ายที่ถูกโจมตี

Mobirise

รูปภาพ Diagram : การแข่งขัน CTF Jeopardy ในรูปแบบ Attack the virtual World

ระยะเวลาการแข่งขัน : วันที่ 30 ตุลาคม 2021 เวลา 9:00 - 17:00 น. (รวมเวลา 8 ชั่วโมง)

เกณฑ์การตัดสิน : ทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดและส่งคำตอบเร็วที่สุด

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศและรับรางวัลในวันที่ 30 ตุลาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ
▪ ในการแข่งขันแต่ละรอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละท่านต้องจัดเตรียมคือคอมพิวเตอร์ (เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เสถียร), กล้อง Webcam และไมโครโฟน
▪ หากเกิดข้อโต้แย้งใด ๆ ระหว่างการแข่งขัน การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
▪ กำหนดการสำหรับการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การสมัครแข่งขัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พ.ต.ปวิช บูรพาชลทิศน์
โทร.081-466-4545
[email protected]
ร.อ.นพรัตน์ สุจินดา
โทร.089-600-6626
[email protected]
และทาง facebook fanpage ของ NCSA

© Copyright 2021 All Rights Reserved. Powered by ctfad.live

The web page was started with Mobirise